Ubezpiecz swoje dziecko

Dla dzieci od 1-go dnia życia oraz młodzieży i studentów do 25 roku życia

Działa 24h, na całym świecie, w szkole, w domu, na wakacjach

Obejmuje sporty uprawiane wyczynowo w klubach i szkołach sportowych! np. sztuki walki, jazda konna, szkółka piłkarska, żeglarstwo, wspinaczka górska, rafting

Umożliwia ubezpieczenie wszystkich Twoich dzieci na jednej polisie

Daje największe kwoty wypłacanych świadczeń, jakie można spotkać w tego typu polisach

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu to nawet 2.200 zł za 1% lub 3.300 zł za 1%.
 • Szpital bez względu na przyczynę – nawet 300 zł/dzień. Od pierwszego dnia – wystarczy jedna noc w szpitalu.
 • Śmierć opiekuna prawnego/rodzica w wyniku NNW – nawet 22.000 zł.
 • Koszty Leczenia i rehabilitacji – nawet 22.000 zł.
 • Poważne Zachorowanie – nawet 22.000 zł.
 • Utrata zęba stałego – nawet 3.300 zł za ząb, Złamanie zęba stałego aż 1.650 zł za każdy ząb.
 • Złamania, zwichnięcia, porażenie prądem/piorunem, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie mózgu, zatrucia gazami i produktami chemicznymi.
 • Zwichnięcie palca – nawet 6.600 zł.
 • Pogryzienia, ukąszenia, pokąsania – nawet 22.000 zł.
 • Assistance obejmujący rehabilitację z zakwaterowaniem, pomoc psychologa, korepetycje, konsultacje lekarskie, opieka pielęgniarska, transport medyczny.
 • Assistance obejmuje m.in.: konsultacje lekarskie, opieka pielęgniarska, transport medyczny, rehabilitacja z zakwaterowaniem, pomoc psychologa, korepetycje.

Zakres Ubezpieczenia NNW PZU OŚWIATA

do wyboru 6 wariantów

48 zł 91 zł 121 zł 161 zł 237 zł 349 zł
SU 20.000 SU 50.000 SU 70.000 SU 100.000 SU 150.000 SU 220.000
Kup polisę Kup polisę
Na niebiesko podano kwoty świadczenia jeśli zdarzenie miało miejsce podczas wycieczki szkolnej (+50%)
Trwały uszczerbek na zdrowiu 200 zł za 1%
300 zł za 1%
500 zł za 1%
750 zł za 1%
700 zł za 1%
1.050 zł za 1%
1.000 zł za 1%
1.500 zł za 1%
1.500 zł za 1%
2.250 zł za 1%
2.200 zł za 1%
3.300 zł za 1%
Trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego spowodowane m.in: Nieszczęśliwym Wypadkiem, napadem Padaczki, Omdleniem oraz Sepsą i Poważnym Zachorowaniem
Dotyczy uszczerbków spowodowanych zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
Trwałe uszkodzenie ciała wskutek NNW.
Całkowita utrata organów lub narządów, lub całkowita utrata ich funkcji – organy i narządy wymienione w Tabeli nr 4 w §10 ust. 7
np. całkowita utrata zęba stałego – do 10 zębów (1%) 200 zł za ząb
(300 zł/ząb)
500 zł za ząb
(750 zł/ząb)
700 zł za ząb
(1.050 zł/ząb)
1.000 zł za ząb
(1.500 zł/ząb)
1.500 zł za ząb
(2.250 zł/ząb)
2.200 zł za ząb
(3.300 zł/ząb)
Złamania kości oraz zwichnięcia i skręcenia stawów
Przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą nr 5
np. złamanie zęba stałego – do 10 zębów (0,5%) 100 zł za ząb
(150 zł/ząb)
250 zł za ząb
(375 zł/ząb)
350 zł za ząb
(525 zł/ząb)
500 zł za ząb
(750 zł/ząb)
750 zł za ząb
(1.125 zł/ząb)
1.100 zł za ząb
(1.650 zł/ząb)
np. zwichnięcie stawu kolanowego –  z wyłączeniem zwichnięcia rzepki (5%) 1.000 zł
(1.500 zł)
2.500 zł
(3.750 zł)
3.500 zł
(5.250 zł)
5.000 zł
(7.500 zł)
7.500 zł
(11.250 zł)
11.000 zł
(16.500 zł)
np. zwichnięcie stawu skokowego (4%) 800 zł
(1.200 zł)
2.000 zł
(3.000 zł)
2.800 zł
(4.200 zł)
4.000 zł
(6.000 zł)
6.000 zł
(9.000 zł)
8.800 zł
(13.200z zł)
np. zwichnięcie palca (2%) 400 zł
(600 zł)
1.000 zł
(1.500 zł)
1.400 zł
(2.100 zł)
2.000 zł
(3.000 zł)
3.000 zł
(4.500 zł)
4.400 zł
(6.600 zł)
Uraz niekwalifikowany w żadnej z tabel OWU poz. 3a Tabeli nr 6 100 zł 250 zł 350 zł 500 zł 750 zł 1.100 zł
Zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem 1.000 zł 2.500 zł 3.500 zł 5.000 zł 7.500 zł 11.000 zł
(warunek hospitalizacja pow.1 dzień) wysokość świadczenia zgodnie z OWU tabela nr 6
Oparzenia, odmrożenia II i III stopnia. 300 – 4.000 zł
(450 – 6.000 zł)
750 – 10.000 zł
(1.125 – 15.000 zł)
1.050 – 14.000 zł
(1.575 – 21.000 zł)
1.500 – 20.000 zł
(2.250 – 30.000 zł)
2.250 – 30.000 zł
(3.375 – 45.000 zł)
3.300 – 44.000 zł
(4.950 – 66.000 zł)
Świadczenia zgodnie z OWU tabela 7
Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu
Przysługuje w wysokości odpowiadającej procentowi sumy ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą nr 8, jeżeli ubezpieczony był hospitalizowany w związku z wstrząśnieniem mózgu lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu
Hospitalizacja 2 dni (jedna noc) 200 zł
(300 zł)
500 zł
(750 zł)
700 zł
(1.050 zł)
1.000 zł
(1.500 zł)
1.500 zł
(2.250 zł)
2.200 zł
(3.300 zł)
Hospitalizacja 3 dni (dwie noce) 400 zł
(600 zł)
1.000 zł
(1.500 zł)
1.400 zł
(2.600 zł)
2.000 zł
(3.000 zł)
3.000 zł
(4.500 zł)
4.400 zł
(6.600 zł)
Hospitalizacja od 4 dni (trzy noce) 600 zł
(900 zł)
1.500 zł
(2 250 zł)
2.100 zł
(3 150 zł)
3.000 zł
(4 500 zł)
4.500 zł
(6 750 zł)
6.600 zł
(9 900 zł)
Pogryzienia, pokąsania, ukąszenia (10% SU) 2.000 zł
(3.000 zł)
5.000 zł
(7.500 zł)
7.000 zł
(10.500 zł)
10.000 zł
(15.000 zł)
15.000 zł
(22.500 zł)
22.000 zł
(33.000 zł)
Wymagany pobyt na SOR lub hospitalizacja 1 dzień
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszt odbudowy stomatologicznej zębów stałych 5.000 zł 12.500 zł 17.500 zł 25.000 zł 37.500 zł 55.000 zł
Koszty poniesione w ciągu 24 mc od zdarzenia. Limit na 1 ząb stały 200 zł (25% SU). Uwaga: dodatkowo do tego świadczenia ubezpieczony dostanie świadczenie za złamanie lub utratę zęba.
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji 2.000 zł 5.000 zł 7.000 zł 10.000 zł 15.000 zł 22.000 zł
Dla następstw: NW, obrażeń powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia, zawału serca, krwotoku środczaszkowego. Koszty poniesione w ciągu 24 mc od zdarzenia. Zwrot kosztów leczenia, na podstawie rachunków i dowodów zapłaty. Pokrywane są także koszty 1) zakwaterowania ubezpieczonego w okresie rehabilitacji w miejscowości, w której przeprowadzana jest rehabilitacja, jeżeli ośrodek rehabilitacyjny zlokalizowany jest w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób; 2) zakwaterowania osoby bliskiej ubezpieczonego, w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego po wypadku ubezpieczeniowym w szpitalu zlokalizowanym w odległości większej niż 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób.
Zwrot kosztów dostosowania mieszkania. Przy 100% trwałym uszczerbku na zdrowiu, powstałym w następstwie NW 5.000 zł 5.000 zł 7.000 zł 10.000 zł 15.000 zł 22.000 zł
Czasowa niezdolność do nauki 40 zł / dzień 50 zł / dzień 60 zł / dzień 80 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień
Jeśli trwała nieprzerwanie minimum 14 dni, maksymalnie za 180 dni. Niezdolność powstała w związku z: – następstwami NW; – obrażeniami wskutek napadu padaczki, omdlenia Ryczałt jest wypłacany na podstawie: – zaświadczenia wystawionego przez lekarza leczącego Ubezpieczonego, – opinii wydanej przez lekarza wskazanego przez PZU, – oświadczenia przedstawiciela ustawowego małoletnich, w razie niezdolności trwającej nie dłużej niż 30 dni.
Dieta szpitalna w wyniku: NNW oraz CHOROBY w tym Covid. 180 zł 200 zł 220 zł 250 zł 300 zł 300 zł
Wypłacane od pierwszego dnia jeśli pobyt trwał min 2 dni (jedna noc). Wypłacane maksymalnie za 60 dni.
Wystąpienie sepsy (posocznicy) 2.000 zł 5.000 zł 7.000 zł 10.000 zł 15.000 zł 22.000 zł
Ogólnoustrojowa, nieswoista reakcja organizmu na obecne we krwi drobnoustroje oraz ich toksyny, która oprowadziła do niewydolności narządów lub układów.
Poważne Zachorowanie 2.000 zł 5.000 zł 7.000 zł 10.000 zł 15.000 zł 22.000 zł
Jedna z chorób wymienionych w tab. 9 OWU; – Przewlekła niewydolność nerek – Oponiak – Całkowita utrata wzroku w co najmniej jednym oku – Całkowita utrata słuchu w jednym uchu – Cukrzyca typu 1 – Bąblowica – Wścieklizna – Borelioza – Toczeń rumieniowaty układowy – Udar mózgu bez trwałego ubytku neurologicznego – Choroba Leśniowskiego-Crohna – Choroba Creutzfeldta-Jakoba – Zakażenie HIV w wyniku transfuzji – Pocovidowy zespół PIMS-TS.
Śmierć opiekuna prawnego / rodzica w wyniku NW 4.000 zł 5.000 zł 7.000 zł 10.000 zł 15.000 zł 22.000 zł
Pod warunkiem, że śmierć opiekuna prawnego nastąpiła w wyniku NW, który wydarzył się w okresie ubezpieczenia, a śmierć nastąpiła do 24 mc od dnia zaistnienia NW.
Śmierć ubezpieczonego:
wskutek NW 20.000 zł 50.000 zł 70.000 zł 100.000 zł 150.000 zł 220.000 zł
wskutek NW na wycieczce szkolnej (2-dniowa z noclegiem) 150% SU 30.000 zł 75.000 zł 105.000 zł 150.000 zł 225.000 zł 330.000 zł
wskutek NW na terenie placówki oświatowej 200% SU 40.000 zł 100.000 zł 140.000 zł 200.000 zł 300.000 zł 440.000 zł
w następstwie sepsy 100% SU 20.000 zł 50.000 zł 70.000 zł 100.000 zł 150.000 zł 220.000 zł
wskutek NW komunikacyjnego 200% SU 40.000 zł 100.000 zł 140.000 zł 200.000 zł 300.000 zł 440.000 zł
w wyniku nowotworu złośliwego oraz śmierć w wyniku wady wrodzonej serca 4.000 zł 5.000 zł 7.000 zł 10.000 zł 15.000 zł 22.000 zł
Assistance na terytorium RP w zakresie wszystkich wariantów

Pomoc medyczna

 1. konsultacja z lekarzem wskazanym przez PZU obejmująca wywiad, badanie przedmiotowe, diagnozę, skierowanie na badania dodatkowe i konsultację w celu postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej lub monitorowania leczenia, zalecenia. Konsultacja stacjonarna w placówce medycznej albo konsultacja podczas wizyty lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub porada telemedyczna
 2. wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego. Koszty dojazdu, honorarium, zabiegi lecznicze zalecone przez lekarza leczącego ubezpieczonego,
 3. transport ubezpieczonego
  • do placówki medycznej z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku ubezpieczeniowego,
  • między placówkami medycznymi, w celu kolejnej pomocy medycznej lub w celu badań specjalistycznych lub zabiegów chirurgicznych,
  • do innego szpitala, jeżeli obecna placówka medyczna nie zapewnia opieki dostosowanej do stanu zdrowia ubezpieczonego.
  • z placówki medycznej do miejsca pobytu ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej bezpośrednio po wypadku, gdy z zaleceniem lekarza, ubezpieczony nie powinien korzystać z własnego środka transportu lub publicznych środków transportu.

  Limit 2 000 zł w odniesieniu do każdego wypadku ubezpieczeniowego.

Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna

 1. rehabilitacja organizacja i koszty (dojazd i honorarium) zaleconych przez lekarza wizyt fizjoterapeuty u ubezpieczonego lub organizacja, koszty transportu oraz zabiegów w poradni rehabilitacyjnej. Limit 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy. O miejscu wykonania zabiegów decyduje lekarz.
 2. koszt dostarczenia drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego zaleconego przez lekarza oraz Informacja dotycząca punktów handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt. Limit na dostarczenie 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
 3. dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza. Limit 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy. Koszt leków pokrywa ubezpieczony.
 4. domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji (dojazd i honorarium) jeżeli ubezpieczony w następstwie wypadku ubezpieczeniowego jest hospitalizowany powyżej 2 dni. Limit 1 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

Pomoc psychologa
Organizacja i koszty konsultacji psychologa w liczbie porad zaleconych przez psychologa podczas pierwszej, tak zorganizowanej konsultacji. Jeżeli wskutek wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony zgłasza potrzebę skorzystania z pomocy psychologa. Limit  2 000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy; Jeżeli wskutek wypadku ubezpieczeniowego nastąpi zgon ubezpieczonego, pomoc psychologa, przysługuje współmałżonkowi, dzieciom i rodzicom ubezpieczonego. Limit 2.000 zł na każdą osobę.
Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych) z przedmiotów z programu nauczania szkoły. Jeżeli ubezpieczony nie może uczęszczać do szkoły dłużej niż 5 dni. Limit 1 200 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

48 zł 91 zł 121 zł 161 zł 237 zł 349 zł
Kup polisę Kup polisę

O firmie

Jesteśmy dynamicznie rozwijająca się Multiagencją Ubezpieczeniową o ogólnopolskim zasięgu. Dzięki profesjonalnemu podejściu do tego co robimy, zaledwie w przeciągu dwóch lat staliśmy się Kluczowym Partnerem PZU SA zwyciężając w jednej z 3 kategorii pośredników ubezpieczeniowych. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w branży ubezpieczeniowej, przygotowujemy specjalistyczne oferty i programy ubezpieczeniowe gwarantujące maksymalną ochronę przy najkorzystniejszych składkach. Oferujemy ubezpieczenia dla firm, grup zawodowych, klientów indywidualnych.

Ubezpieczeniami dla dzieci zajmujemy się od 15 lat.

Ubezpieczając placówki szkolne i przedszkola przez te wszystkie lata zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie, poznaliśmy oczekiwania rodziców, wspólnie z nimi tworząc kolejne, coraz to lepsze oferty chroniące dzieci naszych klientów a także nasze, bo przecież każdy z Nas jest rodzicem. Analizowaliśmy zapisy OWU we wszystkich propozycjach na rynku, porównywaliśmy zakres ofert i możliwych wypłat we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Oferta, którą widzicie Państwo na naszej stronie jest efektem takich analiz i Naszym wyborem na ten rok.

Cieszymy się, że możemy zaoferować najlepsze.


Podstawowe informacje o spółce:

INS Service Sp. z o.o., ul. Różana 7, 72-003 Wołczkowo, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS, INS Service Sp. z o.o.
KRS: 0000782604. REGON: 383133365, NIP: 8513236858

Pełnomocnictwo PZU

Informacja o dystrybutorze PZU

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży, możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Wszystko załatwimy zdalnie.

Jeśli wolisz spotkać się z nami osobiście zapraszamy do jednego z naszych biur w Goleniowie.

ul. Sportowa 4/37, Goleniów 72-100

Obsługa w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
Sobota nieczynne.

Zgłoś wniosek o wypłatę świadczenia

Do złożenia wniosku będziesz potrzebować:

 • nr polisy dziecka rozpoczynający się na TXN…
 • datę zdarzenia
 • pesel dziecka i swój jeśli zgłaszasz szkodę jako przedstawiciel ustawowy
 • nr konta do wypłaty odszkodowania
 • kopię dokumentacji medycznej
 • adres mailowy

Sprawdź status swojego zgłoszenia

na koncie Moje PZU

Na koncie Moje PZU możesz sprawdzić status zgłoszenia i załatwić wiele innych spraw związanych z ubezpieczeniami zawartymi w PZU.

Jeśli jeszcze nie posiadasz konta Moje PZU możesz to zrobić teraz klikając Zarejestruj się.

Wprowadź swoje imię, nazwisko, PESEL. Podaj e-mail lub numer telefonu, aby potwierdzić swoje dane. Odbierz e-mail lub SMS z kodem weryfikacyjnym.